Server
STT
Tên nhân vật
Cấp độ
1
N/A
1
Server
STT
Tên nhân vật
wanted
1
N/A
1
Server
STT
Tên nhân vật
Phó bản
1
N/A
1
Server
STT
Tên nhân vật
Lực chiến
1
N/A
1